header

Dom wybudowany na gruncie jednego z małżonków do kogo należy ?


Barbara Pawlik
2010-03-11

Jedna z zasad prawa cywilnego stanowi, że co znajduje się na gruncie przynależy gruntowi. Oznacza to, że jeżeli dom został wybudowany na gruncie będącym własnością męża/żony, to należy on wyłącznie do niego. Nie ma znaczenia za czyje pieniądze został wybudowany. Tylko mąż/żona będzie mógł decydować o sprzedaży domu, czyli właściciel gruntu na którym jest on wzniesiony. Należy pamiętać o tym, że przez zawarcie małżeństwa, małżonek nie staje się właścicielem tego co drugi posiadał przed ślubem.

Dom i grunt nie mogą być taktowne jako odrębne przedmioty majątku. Dom staje się częścią składową gruntu od chwili rozpoczęcia jego budowy. Podczas rozwodu małżonek, który finansował budowę a nie jest właścicielem gruntu będzie mógł jedynie ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów finansowych. Nie ma prawa do nieruchomości.

Aby dom wybudowany na działce będącej własnością jednego z małżonków należał do obojga czyli wchodził w skład majątku wspólnego, właściciel gruntu może:

-odsprzedać drugiemu małżonkowi udziały w nieruchomości, należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w postaci aktu notarialnego

-dokonać darowizny udziału w nieruchomości na rzecz żony/męża

-przenieść całą nieruchomość lub udziały w niej z majątku osobistego do majątku wspólnego przez rozszerzenie wspólności ustawowej (zawarcie intercyzy).

Zawarcie wymienionych umów spowoduje, że małżonkowie staną się współwłaścicielami nieruchomości i każdy z nich będzie mógł zarządzać swoim udziałem bez pytania o zgodę drugiego współwłaściciela. Jeżeli małżonkowie przenieśli dom z majątku osobistego do majątku wspólnego, to są współwłaścicielami nieruchomości bez wyodrębnienia udziałów w niej. Oznacza, to, że jeden małżonek nie może rozporządzać domem bez zgody drugiego współmałżonka.

Jeśli właściciel działki mąż/żona nie zgadza się na ustanowienie współwłasności (zawarcie wyżej opisanych umów), to drugi małżonek może dochodzić swoich praw przed sadem. Art. 231§1 kodeksu cywilnego stanowi, że: Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Oznacza, to że małżonek, który wspólnie z drugim małżonkiem będącym właścicielem działki dokonywał budowy domu, może żądać odpowiedniej wielkości udziału w tej nieruchomości odpowiadającego poniesionym nakładom finansowym na rzecz budowy domu lub zwrotu środków pieniężnych. Można także zadać rozliczenia nakładów obojga małżonków, dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie, na dom wybudowany przed zawarciem małżeństwa (działka należała tylko do żony/męża) Ma miejsce wtedy rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Pozew do sądu o przeniesienie udziału we własności domu można wnieść, gdy jego wartość znacznie przewyższy wartość zajętej pod budowę działki, można to zrobić w trakcie trwania małżeństwa jaki i po rozwodzie.

 

Opracowanie: Barbara PawlikWstecz


Prawa autorskie. Zastrzeżenia odpowiedzialności.


Przejdź do FORUM
Najnowsze tematy

Nick: ~Kama
Tytuł: Alimenty dla ojczyma
Treść: Witam wszystkich! Bardzo zaciekawiła mnie sprawa ...
07.07.2010   Komentarzy(4)
Więcej...


Nick: ~Ali
Tytuł: Rozwód kościelny
Treść: Cześć wszystkim! Chciałabym się dowiedzieć j ...
07.07.2010   Komentarzy(2)
Więcej...


Nick: ~Czacza
Tytuł: Jak radzić sobie z depresją?
Treść: Hej! Mam takie pytanie... Nie wiem czy w dobrym dz ...
28.06.2010   Komentarzy(7)
Więcej...


Pozostałe tematy:

Sitemap